ESTATUTS DE  LA FUNDACIÓ PRIVADA “FUNDACIÓ PROJECTE”

El 1980 es va crear el Centre Educatiu Projecte, una iniciativa privada de quatre persones, amb la voluntat d’oferir un servei públic. El seu promotor va ser el sr. Hermini Tudela Capo, constant com a titular de l’entitat. Hermini Tudela i Capo volia fer realitat un projecte pedagògic que consistia en crear una escola on convisquessin alumnes hemofílics i alumnes sense malformacions; proposava un ambient pedagògic normal on hi hagués un servei d’atenció sanitària incorporat que permetés que un nen hemofílic rebés cures mèdiques sense haver-se de desplaçar a un hospital. L’escola, Projecte, volia ser  escola, plural i amb voluntat de servei públic, amb absència de tota vinculació religiosa i/o política i heterogènia en la seva composició. El 1988 mor el Sr. Hermini Tudela Capo i per voluntat seva es crea la Fundació privada Projecte, assumint la titularitat del centre.

 

CAPÍTOL IDENOMINACIÓ, NATURALESA, DOMICILI, ÀMBIT D´ACTUACIÓ I RÈGIM JURÍDIC.

Article 1. La Fundació Privada “FUNDACIÓ PROJECTE” es va constituir a la ciutat de Barcelona, en data 30 de març de 1988. Està subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya (Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya),  i s’ha de regir per les normes legals i reglamentàries que siguin d’aplicació, i de manera especial per aquests Estatuts.

El domicili de la Fundació es troba a BARCELONA, Avinguda del Tibidabo nº  16, podent  ser traslladat per acord del Patronat, complint les disposicions legals vigents.

Article 2. La Fundació desenvoluparà les seves activitats principalment dins de l’àmbit territorial de Catalunya, sens perjudici que es pugui actuar puntualment en tot el territori de l’estat  espanyol.

Article 3. La Carta Fundacional i aquests Estatuts, així com els acords i les normes complementàries que puguin adoptar llurs òrgans de govern, seran les normes per les quals, juntament amb la legislació directament aplicable, haurà de regir-se l’activitat i vida de la Fundació.

Article 4. La Fundació gaudirà de plena capacitat jurídica i d’obrar, sense altres limitacions que les imposades expressament per les disposicions legals que siguin aplicables a aquesta classe de Fundacions, i les establertes en aquests Estatuts, pel fet de l’atorgament de la seva Carta Fundacional en escriptura pública i la seva inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

 

CAPÍTOL IIFINALITATS I ACTIVITATS FUNDACIONALS.  

Article 5. La Fundació tindrà com a finalitats fundacionals,  de conformitat amb la voluntat amb que seu fundador, el senyor Hermini Tudela i Capo, va constituir la Fundació:

1) L’atenció i el sosteniment del Centre Educatiu Projecte de Barcelona, del que va ser titular el fundador, i que al temps del seu òbit va passar, per voluntat expressa,  a propietat de la Fundació.

 L’atenció i el sosteniment del Centre està condicionada al compliment de les condicions per les  quals  va ser creat i que consten en el projecte pedagògic dels qui van ser els seus fundadors,  les senyores Marta Blancafort i Costas i Anna Molas i Marcelles i els senyors Miquel Martínez i Martín i Hermini Tudela i Capo. El projecte està recollit en la publicació “Centre Educatiu Projecte”, Barcelona 1979 (primera edició)  i 1984 (segona  edició).

 

Pel seu assoliment desenvolupa les següents activitats:

Activitat 1. Ostentar la titularitat del Centre Educatiu Projecte, en el que, segons consta en l’ordre del 6 de juliol de 1981, per la qual es va classificar i autoritzar definitivament, es coeducaran escolars afectats d’hemofília juntament amb nens i nenes que no pateixin cap malformació ni minusvàlua.

Activitat 2. Vetllar per l’atenció bàsica de tot aquell tipus de funcions socials que puguin atendre la integració de la infància i l’adolescència afectada d’hemofília en convivència amb altres infants i adolescents de diferents condicions econòmiques, culturals i lingüístiques en el marc del Centre Educatiu Projecte, així com totes aquelles que puguin potenciar la relació amb altres institucions nacionals, estatals i estrangeres preocupades per objectius afins a aquest.

Activitat 3. Participar en programes i activitats educatives de caire cultural, mediambiental, esportiu i de mobilitat i intercanvi amb altres escoles i institucions educatives..

 

2) La promoció d’activitats orientades a la formació del professorat i  al desenvolupament  de projectes d’innovació, estudis, recerques i divulgació i en educació.

Pel seu assoliment desenvolupa les següents activitats:

Activitat 1.- Promoure i col·laborar  en accions de formació inicial , contínua i d’actualització del professorat i d’altres professionals de la pedagogia i l’educació.

Activitat 2.- Promoure i col·laborar  en projectes d’innovació educativa al Centre Educatiu Projecte i en estudis i recerques adreçats a la millora de l’educació i de l’exercici de la funció docent.

Activitat 3.- Promoure i col·laborar  en activitats de divulgació i formació  adreçades a la millora de la tasca educadora de mares i pares de família.

 

3) Qualsevol altre finalitat lícita, relacionada amb els anteriors punts, que pugui ser d’interès i així quedi determinat pel Patronat de la Fundació.

És voluntat del fundador, Hermini Tudela Capo, expressada com a reflexió vinculant, mantenir en la dinàmica de la fundació: l’absència de tot caràcter lucratiu inherent a tota Fundació i al Centre Educatiu Projecte des de la seva creació com escola d’iniciativa privada, plural i amb voluntat de servei públic; l’absència de tota vinculació religiosa i/o política; l’interclassisme i el sentit social que ha de presidir en tot moment  la Fundació; la col·laboració, en la mesura que sigui possible, en la preparació i actualització del professorat; l’ajuda a la problemàtica de la infància i adolescència afectada d’hemofília en el sentit més ampli que sigui possible, sense que això suposi formar part de cap tipus d’Associació, encara que sí obliga a mantenir una cordial relació amb totes aquelles entitats que estiguin preocupades pels objectius anteriorment expressats.

En aquelles edicions de documentació relativa a la fundació, ja sigui amb caràcter promocional, divulgatiu o qualsevol altre, es farà constar el nom del fundador de l’escola, quan es faci adient.

Totes aquestes activitats es portaran a terme d’acord amb la legislació vigent i es desenvoluparan principalment a Catalunya.

Per a la realització, finançament i funcionament de les anteriors finalitats, la Fundació podrà realitzar actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per les lleis.

Article 6. Correspondrà al Patronat determinar les regles bàsiques per a l’aplicació dels recursos a les finalitats fundacionals.

Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l’entitat s’han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.

La Fundació pot realitzar tot tipus d’activitat econòmica, actes, contractes, operacions  i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

Article 7. Correspondrà al Patronat determinar els criteris objectius per a la determinació dels beneficiaris, que sempre es basaran en l’objectivitat, la no discriminació per raó de sexe, creences, raça, procedència social i/o discapacitat i en atenció a un col·lectiu genèric de persones.

Els beneficiaris preferents dels serveis que ofereix la Fundació seran els membres de la comunitat educativa que optin per l’Ideari i el Projecte Educatiu de l’Escola Projecte. La Fundació restarà oberta a tothom sense cap discriminació, sempre que acceptin l’Ideari de la Fundació i les normes de funcionament aprovades pel Patronat.

 

CAPITOL III. – PATRIMONI I GESTIÓ ECONÒMICA.

 

Article 8. El  patrimoni de la Fundació quedarà vinculat al compliment de les finalitats fundacionals. L’esmentat patrimoni es compondrà:

 1. Del capital fundacional, constituït per la dotació inicial aportada pel fundador, d’import quatre-centes mil pessetes.
 2. De tots els altres béns i drets que accepti i rebi la Fundació, a fi d’incrementar el capital fundacional.
 3. De tots els fruits, rendes i productes, i altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació, per qualsevol títol o concepte.

Article 9. L’alienació, el gravamen o qualsevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s’ha de fer a títol onerós i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d’aquests béns. En qualsevol cas, l’import obtingut s’ha de reinvertir en l’adquisició d’altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació tot aplicant el principi de subrogació real.

El Patronat podrà, sempre que calgui, d’acord amb el que aconselli la conjuntura econòmica i la legislació vigent, fer les modificacions que cregui necessàries o convenients en les inversions del patrimoni fundacional.

Article 10. El Patronat de la Fundació formularà anualment l’inventari balanç, tancat el 31 de desembre i els comptes anuals.

Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:

 1. el balanç de situació,
 2. el compte de resultats,
 3. el compte d’estat de situació de canvis en el patrimoni net,
 4. l’estat de fluxos en efectiu, si s’escau,
 5. la memòria, en la qual s’ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s’han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els recursos procedents d’altres exercicis pendents de destinació, si n’hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals.

Els comptes anuals han de ser aprovats pel Patronat dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici, i hauran de presentar-se al Protectorat de la Generalitat de Catalunya en el termini de trenta dies a comptar de la seva aprovació.

Els comptes anuals s’han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes.

Article 11. Els recursos anuals es compondran de:

 1. Les rendes que produeixi l’actiu.
 2. Els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals.
 3. Les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat les quals, per

tant, no hagin de ser incorporades al capital fundacional.

 1. d) Les aportacions de l’alumnat, periòdiques o fixes pel curs escolar o per altres conceptes i serveis, sempre que no desvirtuïn l’interès general de llurs finalitats.
 2. e) Les aportacions que per concert educatiu signat amb l’Administració corresponguin.

Article 12. Per a la realització de les finalitats fundacionals ha de ser destinat, com a mínim, el setanta per cent de les rendes que obtingui la Fundació i dels altres ingressos que no formin part de la dotació de la Fundació.

Article 13. Per a la realització d’actes de disposició sobre els béns que constitueixen el patrimoni fundacional i per a l’acceptació d’herències i llegats, s’exigirà el vot favorable del Patronat amb la majoria qualificada establerta en l’article 29 dels Estatuts, i l’acompliment dels requisits legals aplicables.

Article 14. La comptabilitat de la Fundació s’ajustarà a les normes de la comptabilitat que li siguin directament aplicables i a les exigències de la legislació fiscal aplicable. Es portarà el llibre diari, el llibre d’inventari i de comptes anuals i el llibre d’actes. La comptabilitat serà portada per la persona que designi el Patronat.

 

CAPÍTOL IVDEL GOVERN DE LA FUNDACIÓ.

Article 15. El govern i administració de la Fundació correspondrà al Patronat, que és l’òrgan que ostenta la seva representació i gestió, amb totes les facultats que siguin necessàries per a la realització de les finalitats fundacionals.

Article 16. El Patronat és l’òrgan de govern, representació, administració i decisió de la Fundació.

El Patronat estarà compost per 10 persones, d’entre els quals hi haurà un President, un Vice-President, un Tresorer i un Secretari.

El Vice-President, que serà designat pel President, substituirà aquest sempre que es trobi absent o impossibilitat per realitzar l’actuació que s’escaigui.

El Secretari serà designat pel President.

Seran membres del Patronat:

a) Els tres membres vivents fundadors del Centre Educatiu Projecte i autors del seu projecte pedagògic, o aquelles persones que ells designin per acord unànim i que hagin exercit o exerceixin funcions docents o directives a l’escola.

b) Dues persones representants de la Fundació Herminio Tudela, que va emparar la creació de l’escola l’any 1979 i empara el seu funcionament, escollides per acord d’aquesta Fundació.

c) Dues persones escollides d’entre el professorat i o personal no docent en actiu de l’escola Projecte, elegides per majoria pels membres fundadors de l’escola Projecte i el patró que ostenti la presidència.

d) Dues persones escollides d’entre els pares i mares, antics o actuals, elegides per majoria pels membres fundadors de l’escola i el patró que ostenti la presidència.

e) La persona que en cada moment ostenti el càrrec de Director/a de l’Escola Projecte.

Quan tan sols quedin en vida dos, un o cap dels fundadors, l’elecció dels membres del Patronat esmentats en els apartats c) i d), en les successives renovacions, serà realitzada per la resta de fundadors i els  patrons en actiu designats pels fundadors per cobrir el seu lloc d’acord amb l’apartat a), i així successivament. Aquests exerciran les funcions que en aquests estatuts es reserven als fundadors de l’escola.

Es  condició per accedir a la presidència del patronat de la Fundació privada Projecte haver ocupat aquest càrrec amb anterioritat, ser fundador de l’escola o bé ser patró de la Fundació en virtut de l’apartat a)  d’aquest mateix article.

Les successives renovacions del Patronat correspondran al propi Patronat en sessió degudament convocada per a aquest fi, d’acord  amb allò que estableix aquests estatuts i podent emetre el seu vot fins i tot els patrons que vagin a cessar.

La durada del càrrec de patró i dels càrrecs de govern del Patronat serà de 4 anys, sense perjudici de la possibilitat de reelecció indefinida per iguals períodes.

L’actual Presidenta exercirà el càrrec de forma indefinida. Quant aquest lloc quedi vacant es convocaran eleccions per cobrir aquest càrrec.

Les vacants que es produeixin es cobriran segons procedeixi, dins el termini de sis mesos conforme al previst en l’article anterior. Quan es produeixin abans del termini del mandat estatutari, el substitut acabarà en la data en què hagués correspost cessar el substituït.

Les renovacions no afectaran als càrrecs nats o vitalicis que es puguin establir.

 

Article 17. Els membres del Patronat entraran en funcions després d’haver acceptat expressament el càrrec, en una de les formes establertes per la legislació vigent.

Article 18. Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

No obstant l’anterior, els patrons poden establir una relació laboral o professional retribuïda amb la fundació sempre que s’articuli mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen. En tot cas, aquestes tasques laborals o professionals retribuïdes han d’ésser diferents de les tasques i funcions que són pròpies del càrrec de patró.

El patronat, abans de la formalització del contracte del patró amb la fundació, ha de presentar al protectorat la declaració responsable d’acord amb el que estableix l’article 332-9 de la Llei 4/2008.

Així mateix, s’hauran de complir la resta de requisits i condicions exigits per la normativa vigent per permetre la compatibilitat del càrrec de patró amb la prestació de serveis a la Fundació

El nombre de patrons amb relació laboral o professional amb la fundació ha d’ésser inferior al nombre de patrons previst perquè el patronat es consideri vàlidament constituït.

 

Article 19. Són facultats del Patronat, entre d’altres:

a) L’elecció de nous patrons en cas que en sigui augmentat el nombre, i també per cobrir les vacants que s’hi produïssin per qualsevol causa, d’acord amb els requisits establerts en aquests Estatuts i de conformitat amb el que disposi la legislació vigent.

b) El cessament dels patrons que no figurin en la Carta Fundacional.

c) Crear òrgans de gerència i de direcció, nomenar les persones per ocupar-los i atorgar-los els poders corresponents.

d) Els actes i negocis jurídics concernents a la representació i govern de la Fundació així com a la lliure administració i disposició de tots els béns que integren el seu patrimoni, rendes i productes i de l’exercici de tots els seus drets i accions, dins les disposicions estatutàries i legals.

e) Aprovar els comptes anuals de la Fundació, integrats pel balanç de situació, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria.

f) Interpretar aquests Estatuts i establir les normes complementàries que siguin pertinents, d’acord amb la legislació vigent, així com resoldre totes les incidències legals que s’hi esdevinguessin.

g) Acordar la modificació dels Estatuts, o bé la fusió, l’extinció o l’agregació a una altra Fundació; aquests actes no es podran executar sense l’aprovació del Protectorat.

h) Decidir en relació amb el desenvolupament de les activitats de la Fundació, tot aprovant els programes d’actuació i els pressupostos, tan ordinaris com extraordinaris.

Vetllar pel bon acompliment de les finalitats fundacionals i aprovar totes aquelles normes que hom cregui necessàries per a la realització de les mateixes.

 1. Atorgar poders generals i/o especials a favor d’una o més persones, amb les facultats que en cada cas es considerin més adients, tot complint les prescripcions establertes a la normativa vigent.
 2. I, en general, realitzar tots els actes, intervenir en negocis jurídics, i atorgar qualsevol contracte que fos convenient per a una millor administració i disposició de les seves rendes i béns; i per a l’exercici dels drets, accions i facultats que fossin procedents per a la més adient realització i acompliment de les finalitats fundacionals.

 

El que disposa aquest article s’ha d’entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

Article 20. El Patronat  celebrarà dues classes de reunions:

A) ORDINÀRIES: El Patronat es reunirà tots els anys, dintre del primer semestre, per examinar els comptes de l’any anterior, aprovar el pressupost de l’any corrent i resoldre totes les qüestions que li siguin sotmeses, donant compliment de les actuacions al Protectorat segons estableix la legislació vigent.

B) EXTRAORDINÀRIES: Sense perjudici d’això, es reunirà amb caràcter extraordinari, sempre que sigui convocat pel President, i si els hi pertoca pels Vice-Presidents, o a iniciativa d’una quarta part dels seus components. Les convocatòries de les sessions extraordinàries es faran per qualsevol mitjà que permeti acreditar la realitat de les mateixes i expressaran el lloc, la data, hora i l’ordre del dia a tractar.

Les sessions ordinàries i extraordinàries seran convocades en primera i segona convocatòria. A fi que la reunió quedi vàlidament constituïda serà necessària, en primera convocatòria, l’assistència mínima de tres quartes parts dels Patrons. En segona convocatòria serà necessària l’assistència de la meitat més un, com a mínim, dels membres del Patronat.

C) SESSIONS UNIVERSALS: El Patronat s’entendrà convocat i quedarà vàlidament constituït, amb caràcter d’universal, per a tractar qualsevol assumpte de la seva competència, sempre que estiguin presents tots els seus membres i els assistents acceptin per unanimitat la seva celebració.

 

Article 21. La convocatòria de les reunions correspondrà al President, i contindrà l’Ordre del Dia de tots els assumptes que s’hauran de tractar a la reunió, fora dels quals no es podran prendre acords vàlids.

La convocatòria es farà amb set dies d’antelació, per qualsevol mitjà que garanteixi la recepció per part de l’interessat.

El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. La reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s’han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president i ha de contenir l’ordre del dia de tots aquells assumptes que s’han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

 

Article 22. Correspondrà a la Junta Ordinària:

 1. L’examen i, si s’escau, la proposta dels comptes anuals de la Fundació, integrats pel balanç de situació, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria.
 2. Determinar les activitats a desenvolupar durant l’exercici següent.
 3. Resoldre els altres assumptes que constin en la convocatòria.

 

Article 23. En Junta Extraordinària només es podran tractar i adoptar acords sobre les qüestions previstes a la convocatòria.

 

Article 24. El Patronat podrà designar, a més del President,  un Vice-president i un Tresorer. Els altres patrons tindran la condició de Vocals.

Serà també nomenat un Secretari, que podrà ser, o no, patró de la Fundació. En cas que el secretari o secretària sigui no patró, intervé en les reunions amb veu però sense vot, i té el deure d’advertir de la legalitat dels acords que pretengui adoptar l’òrgan.

 

Article 25. El President, i en defecte seu el Vice-president, tindran les facultats següents:

 1. a) Representar la Fundació en judici i fora d’ell, excepte en els casos en què el Patronat designi un altre representant especial.
 2. b) Convocar les Juntes Ordinàries i Extraordinàries, de conformitat amb aquests Estatuts.
 3. c) Sotmetre a la Junta Ordinària els comptes, balanç inventari i memòria explicativa de les activitats desenvolupades durant l’exercici anterior, i el pressupost del corrent.
 4. d) Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en els casos d’empat.
 5. e) I totes les altres que indiquen aquests Estatuts.

 

Article 26. De cada reunió, el secretari/ària n’ha d’aixecar l’acta corresponent, que ha d’incloure la data, el lloc, l’ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s’hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories.

Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/ària amb el vistiplau del president/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d’haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament a l’hora d’adoptar l’acord que no són executius fins a l’aprovació de l’acta. Si són d’inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.

La Fundació ha de portar un llibre d’actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

 

Article 27. El President vetllarà perquè les quantitats que percebi la Fundació siguin ingressades a un compte corrent bancari o llibreta d’estalvi.

Els valors mobiliaris els dipositarà, en nom de la Fundació, en un establiment bancari.

 

Article 28. Els acords s’adoptaran per majoria dels vots dels assistents a la reunió, corresponent un vot a cada membre del Patronat. En cas d’empat decidirà el vot del President.

Cada patró tindrà un vot. Els acords s’adoptaran per majoria simple de vots emesos.

Els patrons hauran d’assistir personalment a les reunions del Patronat i en cap cas no podran delegar llur representació atès que l’exercici del càrrec és estrictament personal.

Les persones jurídiques s’hauran de fer representar en el Patronat per una persona física expressament facultada.

 

Article 29. Serà necessari el vot favorable de tres quartes parts dels membres del Patronat, sempre i quan hagi votat favorablement  el President, per:

a) Els actes a què fa referència l’art. 13 d’aquests Estatuts.

b) El cessament de nous patrons.

c) Modificar els estatuts, l’agregació o fusió en una altra Fundació i l’extinció; caldrà acomplir també els requisits previstos en la normativa vigent.

 

Article 30. El Patronat podrà delegar les facultats que te atribuïdes o bé una part d’aquestes, en un patró o més d’un, determinant-ne les funcions, les facultats que li delegui i el temps durant el qual podrà exercir-les.

Si delega en més d’un patró s’ha d’establir si l’actuació ha de ser col·legiada o no.

En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:

 1. a) La modificació dels estatuts.
 2. b) La fusió, l’escissió o la dissolució de la Fundació.
 3. c) L’elaboració i l’aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes
 4. d) Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part de l’actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l’atorgament de l’acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.
 5. e) La constitució o la dotació d’una altra persona jurídica.
 6. f) La fusió, l’escissió i la cessió de tots o d’una part dels actius i els passius.
 7. g) La dissolució de societats o d’altres persones jurídiques.
 8. h) Els que requereixen l’autorització o aprovació del Protectorat o l’adopció d’una declaració responsable.
 9. i) L’adopció i formalització de les declaracions responsables.

El que disposa aquest article s’ha d’entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

 

Article 31. Els patrons i les persones indicades en l’article 312.9.3 de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques estaran obligats a:

 • Exercir el càrrec en interès exclusiu de la Fundació, atorgant prioritat absoluta al respecte i compliment de llurs finalitats i objectius.
 • No fer ús de la condició de membre del Patronat, ni  la informació obtinguda pel motiu del càrrec, per finalitats privades i/o per aconseguir un benefici econòmic.
 • No aprofitar-se de les oportunitats de negoci que es presentin o n’hagi tingut coneixement per la seva condició de Patró.
 • No realitzar activitats professionals, mercantils o industrials que puguin estar directament relacionades amb les activitats de la fundació, ni adquirir participacions en Societats que realitzin una activitat relacionada amb les de la Fundació, ni participar o desenvolupar serveis en empreses o societats participades per la Fundació, tret que prèviament el Patronat ho acordi amb el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons (sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d’interessos amb la Fundació), adopti una declaració responsable i la presenti al protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent, d’acord amb el que disposen els articles 332-9 i 332-13 de la Llei 4/2008.

 

CAPÍTOL V. MODIFICACIÓ I EXTINCIÓ.

 

Article 32. La Fundació només s’extingirà per la impossibilitat sobrevinguda de continuar la realització de les seves finalitats, ja sigui per la pèrdua del Patrimoni o per qualsevol de les altres causes que siguin d’aplicació d’acord amb la normativa vigent.

L’extinció i dissolució de la Fundació serà acordada pel Patronat, el qual n’haurà de justificar la necessitat o conveniència, tenint sempre en compte la voluntat fundacional expressa o presumible.

 

Article 33.- L’extinció de la fundació determina la cessió global de tots els actius i els passius, la qual s’ha de dur a terme pel patronat i per les persones liquidadores que aquest nomeni o, si escau, pel Protectorat. Aquesta cessió global requereix el vot favorable de la majoria qualificada establerta en l’article 29 dels estatuts i, un cop determinats l’actiu i el passiu, i amb l’autorització prèvia del Protectorat, els béns que integrin el Patrimoni seran destinats a aquella altra fundació o entitat sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació que determini el Patronat, que sigui beneficiària del règim fiscal especial establert a la Llei de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

Agenda

dimecres 25 de novembre
El grup de 3r d’ESO anem al CosmoCaixa a veure les exposicions Art i Mite i Vampirs
dijous 10 de desembre
Jornades de Valors a tota l’escola!
divendres 11 de desembre
Jornades de Valors a tota l’escola!
dimecres 16 de desembre
L’alumnat de 3r i 4t d’ESO rebem una xerrada sobre l’alcohol
divendres 22 de gener
L’alumnat de 3r d’ESO fem una sortida d’educació física al Parc del Putxet
dijous 4 de març
L’alumnat de 2n d’ESO fem un taller sobre convivència i civisme amb la Guàrdia Urbana
dijous 4 de març
L’alumnat de 1r d’ESO fem un taller sobre l’assetjament escolar amb la Guàrdia Urbana
dimarts 13 d'abril
L’alumnat de 4t d’ESO fem un taller sobre educació vial amb la Guàrdia Urbana
dimarts 13 d'abril
L’alumnat de 3r d’ESO fem un taller sobre drogodependències amb la Guàrdia Urbana

Veure'n més